1

Personal experience

2

Personal information

3

Personal assessment

4

Well-being

5

Violence

6

Final questions

1

Esperienza personale

2

Informazioni personali

3

Valutazione personale

4

Benessere

5

Violenza

6

Domande finali

1

Προσωπική εμπειρία

2

Προσωπικά στοιχεία

3

Προσωπική αξιολόγηση

4

Ευεξία

5

Βία

6

Τελικές ερωτήσεις

1

Persönliche erfahrung

2

Persönliche informationen

3

Persönliche beurteilung

4

Wohlbefinden

5

Gewalt

6

Letzte fragen

1

Expérience personnelle

2

Informations personnelles

3

Evaluation personnelle

4

Bien-être

5

Violence

6

Questions finales

PERSONAL EXPERIENCE

Make sure that you ask for the applicant’s consent before commencing the interview process.

Download consent form

For Interviewer: Do you feel comfortable answering a number of questions below? You can skip a question you are not comfortable with or not willing to answer any time during the process.

Siate certi di aver chiesto il consenso dell’intervistato prima di procedure con il processo d’intervista.

Scaricare la liberatoria

Per l’intervistatore: è a suo agio nel rispondere la serie di domande seguenti? Per tutta la durata dell’intervista può saltare una domanda se non è a suo agio o se non è disposto a rispondere.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του αιτούντος πριν την έναρξη της διαδικασίας συνέντευξης.

Κατεβάστε το έντυπο συγκατάθεσης

Για τον λειτουργό: Νιώθετε άνετα να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν; Μπορείτε να παραλείψετε μια ερώτηση που σας φέρνει σε δύσκολη θέση ή που δεν είστε πρόθυμος/η να απαντήσετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Sie sollten vor dem Interview das Einverständnis des Bewerbers erhalten haben.

Download der Einverständniserklärung

Pour l’enquêteur: Vous sentez-vous à l’aise de répondre à un certain nombre de questions ? Vous pouvez ignorer une question qui vous met mal à l’aise ou à laquelle vous ne souhaitez pas répondre à tout moment du processus.

Assurez-vous de demander le consentement du demandeur avant de commencer le processus d’entretien.

Téléchargez le formulaire de consentement

Pour l’enquêteur: Vous sentez-vous à l’aise de répondre à un certain nombre de questions ? Vous pouvez ignorer une question qui vous met mal à l’aise ou à laquelle vous ne souhaitez pas répondre à tout moment du processus.

Questions you can ask: 1) tell me something about you. 2) can you describe your daily routine? 3) country of origin and your habits there?
Domande possibili: 1) Dimmi qualcosa di te. 2) Puoi descrivere la tua routine quotidiana? 3) qual è il tuo paese d’origine, e quali erano le tue abitudini?
Ερωτήσεις που μπορείτε να υποβάλετε: 1) Πείτε μου κάτι για εσάς. 2) Μπορείτε να περιγράψετε την καθημερινότητα σας; 3) Ποια είναι η χώρα καταγωγής σας και ποιες οι συνήθειες σας εκεί;
Fragen, die Sie stellen können: 1) Erzählen Sie mir etwas über sich. 2) Können Sie Ihren Alltag beschreiben? 3) Ihr Herkunftsland und die Gewohnheiten dort?
Questions que vous pouvez poser: 1) Parlez-moi de vous 2) pouvez-vous décrire votre routine quotidienne ? 3) pays d’origine et vos habitudes là-bas ?
Question you can ask: What is your mother language, do you speak any other languages?
Domande possibili: Qual è la tua lingua madre? Parla anche altre lingue?
Ερωτήσεις που μπορείτε να υποβάλετε: Ποια είναι η μητρική σας γλώσσα; Γνωρίζετε κι άλλες γλώσσες;
Fragen, die Sie stellen können: Was ist Ihre Muttersprache, Sprechen Sie irgendeine andere Sprache?
Question que vous pouvez poser: Quelle est votre langue maternelle, parlez-vous d’autres langues?
Questions you can ask: Do you have any supportive network? Do you have any family member here? Are you alone here? What is your relationship with the family?
Domande possibili: Hai accesso ad una rete di assistenza? Hai dei familiari qui? Sei da solo? Qual è il tuo rapporto con il resto della famiglia?
Ερωτήσεις που μπορείτε να υποβάλετε: Έχετε κάποιο δίκτυο στήριξης; Μήπως κάποιο μέλος της οικογένειας σας ζει εδώ; Είστε μόνος/η εδώ; Ποια είναι η σχέση σας με την οικογένεια σας;
Fragen, die Sie stellen können: Haben Sie ein unterstützendes Netzwerk? Haben Sie hier irgendwelche Familienmitglieder? Sind Sie alleine hier? Wie ist die Beziehung zu Ihrer Familie?
Questions que vous pouvez poser: Avez-vous un réseau de soutien ? Avez-vous un membre de votre famille ici ? Êtes-vous seul ici ? Quels sont vos rapports avec votre famille ?
Question you can ask: Have you attended school?
Domande possibili: Ha frequentato la scuola?
Ερώτηση που μπορείτε να υποβάλετε: Έχετε παρακολουθήσει σχολείο;
Fragen, die Sie stellen können: Haben Sie eine Schule besucht?
Question que vous pouvez poser: Avez-vous été à l’école ?
Questions you can ask: What was the most recent employment? What is the most recent working experience?
Domande possibili: qual è stato il suo impiego più recente? Qual è stata la sua esperienza più recente?
Ερωτήσεις που μπορείτε να υποβάλετε: Ποια ήταν η τελευταία σας απασχόληση; Ποια ήταν η τελευταία σας εργασιακή εμπειρία;
Fragen, die Sie stellen können: Was war Ihre letzte Beschäftigung? Was ist Ihre kürzliche Berufserfahrung?
Question que vous pouvez poser: Quel était votre emploi le plus récent ? Quelle est votre expérience professionnelle la plus récente?
PERSONAL INFORMATION

For Interviewer: Make sure that you inform the applicant that the identification number will only be used to facilitate intercommunication among different public departments (e.g migration, health & social care, employment, etc).

Per l’intervistatore: siate certo che l’intervistato sappia che il suo numero identificativo sarà utilizzato al solo scopo di facilitare le comunicazioni tra i vari dipartimenti pubblici (ad es. ufficio migrazione, sanità e servizi sociali, centro d’impiego etc.).

Για τον λειτουργό: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τον αιτούντα πως ο αριθμός εντοπισμού θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων δημοσίων τμημάτων (μετανάστευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη & κοινωνική πρόνοια, απασχόληση, κ.α.).

Für den Interviewer: Vergewissern Sie sich, dass Sie den Bewerber davon in Kenntnis gesetzt haben, dass die Identifizierungsnummer nur zur Erleichterung der Kommunikation zwischen den verschiedenen öffentlichen Stellen (z.B Migration, Gesundheitswesen und Sozialhilfe, Beschäftigung, usw) benutzt wird.

Pour l’enquêteur: Assurez-vous d’informer le demandeur que le numéro d’identification ne sera utilisé que pour faciliter l’intercommunication entre différents services publics (par exemple, migration, santé et protection sociale, emploi, etc.).

Question you can ask: How would you define yourself?
Domande possibili: come ti definiresti?
Ερώτηση που μπορείτε να υποβάλετε: Πώς θα ορίζατε τον εαυτό σας;
Fragen, die Sie stellen können: Wie definieren Sie sich selbst?
Question que vous pouvez poser: comment vous définiriez-vous?

Asylum seeker: An asylum-seeker is someone whose request for sanctuary has yet to be processed. Every year, around one million people seek asylum (UNHCR, nd).

Refugee: means a third-country national who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership of a particular social group, is outside the country of nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself or herself of the protection of that country, or a stateless person, who, being outside of the country of former habitual residence for the same reasons as mentioned above, is unable or, owing to such fear, unwilling to return to it, and to whom Article 12 does not apply.

Subsidiary protection: Subsidiary protection should serve as an additional form of international protection that is complementary to refugee status. It means that a person should only be granted subsidiary protection if the requirements for refugee status are not satisfied (EASO, 2018).

Humanitarian protection: This is a local type of protection which is granted in special and extraordinary cases where applicants are found not to be eligible for recognition as refugees or beneficiaries of subsidiary protection, but who are nonetheless considered to be in need of protection due to special humanitarian reasons, (Report on International Protection in Italy, 2017).

Unaccompanied minor/or child: The expression unaccompanied child is applied as a synonym of unaccompanied minor and is defined as a child/minor who arrives in the territory of the EU+ states unaccompanied by an adult responsible for him or her, whether by law or by the practice of the state concerned, and for as long as he or she is not effectively taken into the care of such a person/adult. It includes a child/minor who is left unaccompanied after he or she has entered the EU+ territory. (EASO, 2018).

Separated children: Separated Children are those separated from both parents or from their previous legal or customary primary caregiver, but not necessarily from other relatives. These may, therefore, include children accompanied by other adult family members. (The Alliance for Child Protection and Humanitarian Action, 2004).

Orphans: Orphans are children, both of whose parents are known to be dead. In some countries, however, a child who has lost one parent is called an orphan (The Alliance for Child Protection and Humanitarian Action, 2004).

Undocumented migrant: A third-country national present on the territory of a Schengen State who does not fulfil, or no longer fulfils, the conditions of entry as set out in the Regulation (EU) 2016/399 (Schengen Borders Code) or other conditions for entry, stay or residence in that EU Member State.) (European Commission, 2018).

Special cases: The special cases include the victims of trafficking, of domestic violence and of working mistreatment” (Law 132/2018).

Richiedente asilo: un richiedente asilo è qualcuno la cui richiesta di rifugio deve ancora essere processata. Ogni anno, circa un milione di persone richiedono asilo (UNHCR, ndr).

Rifugiato: chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra, e al quale l’articolo 12 non è applicabile.

Protezione sussidiaria: la protezione sussidiaria dovrebbe subentrare come forma addizionale di protezione internazionale nel caso in cui i requisiti per l’ottenimento dello status di rifugiato non siano soddisfatti (EASO, 2018).

Protezione umanitaria: Un tipo di protezione locale garantita nel caso in cui l’individuo non soddisfi i requisiti per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria, ma che abbia comunque necessità di protezione per ragioni umanitarie speciali (Resoconto sulla protezione internazionale in Italia, 2017).

Minore non accompagnato: un infante/minore entrante nel territorio di uno stato UE senza l’accompagnamento di un adulto responsabile in termini legali o per uso del paese d’origine, la condizione permane fino alla presa in carico di tale persona: questo include i minori che perdono l’accompagnamento anche dopo essere entrati nel territorio UE (EASO 2018).

Minore separato: quei minori separatisi da entrambi i genitori o dai responsabili legali della loro tutela, ma non necessariamente da altri parenti: appartenenti a questa categoria sono, infatti, i minori accompagnati da altri membri della famiglia (Alleanza per la protezione dei bambini e l’azione umanitaria, 2004).

Orfani: minori i cui genitori sono entrambi deceduti. In alcuni stati tuttavia basta che un solo genitore sia deceduto per attribuire questa definizione (Alleanza per la protezione dei bambini e per l’azione umanitaria, 2004).

Migrante clandestino: un cittadino straniero presente nel territorio di uno stato Schengen, il quale non soddisfi (o non soddisfi più) le condizioni di entrata come indicato nel regolamento (UE) 2016/399 (normativa Schengen sui confini) o altre condizioni di entrata, permanenza o residenza in tale stato membro (commissione UE, 2018).

Casi speciali: includono le vittime di traffici umani, violenza domestica e maltrattamenti sul luogo di lavoro (legge 132/2018).

Αιτών άσυλο: το άτομο του οποίου το αίτημα για άσυλο δεν έχει ακόμα εξεταστεί. Κάθε χρόνο, ένα εκατομμύριο περίπου άτομα ζητούν άσυλο (UNHCR, n.d).

Πρόσφυγας: ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, λόγω βάσιμου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής του σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, βρίσκεται εκτός της χώρας ιθαγένειας και δε δύναται ή δεν είναι πρόθυμος, λόγω του φόβου του, να δεχθεί την προστασία της χώρας του, ή άτομο χωρίς ιθαγένεια, το οποίο βρίσκεται εκτός της χώρας στην οποία διέμενε προηγουμένως για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και δε δύναται ή δεν είναι πρόθυμος, λόγω του φόβου του, να επιστρέψει σε αυτήν και για τον οποίο δεν ισχύει το Άρθρο 12.

Επικουρική προστασία: μορφή διεθνούς προστασίας συμπληρωματική στο προσφυγικό καθεστώς. Η επικουρική προστασία χορηγείται μόνο σε άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας(ΕΥΥΑ, 2018).

Ανθρωπιστική προστασία: η τοπική μορφή προστασίας που χορηγείται σε ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις όπου οι αιτούντες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισής τους ως πρόσφυγες ή δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, αλλά που ωστόσο κρίνεται ότι χρήζουν προστασίας λόγω ειδικών ανθρωπιστικών λόγων (Έκθεση για τη Διεθνή Προστασία στην Ιταλία, 2017).

Ασυνόδευτος ανήλικος/παιδί: ο όρος ασυνόδευτο παιδί ισχύει ως συνώνυμο του ασυνόδευτου ανήλικου και ορίζεται ως το παιδί/ανήλικος που φτάνει σε εδάφη κρατών-μελών της Ε.Ε. χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικα υπεύθυνο γι’ αυτό, όπως αυτό καθορίζεται είτε από τον νόμο ή από την πρακτική του κράτους υποδοχής, και για όσο διάστημα αυτό δεν τίθεται υπό την κηδεμονία ενός ενήλικα. Ο όρος περιλαμβάνει παιδί/ ανήλικο που εγκαταλείφθηκε μετά την είσοδο του σε Ευρωπαϊκά εδάφη (ΕΥΥΑ, 2018).

Παιδιά χωρίς γονείς: είναι τα παιδιά που αποχωρίστηκαν και τους δύο γονείς ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους, αλλά όχι απαραίτητα τους συγγενείς τους. Συνεπώς, ο όρος μπορεί να περιλαμβάνει και παιδιά που συνοδεύονται από άλλον ενήλικα – μέλος της οικογένειας (Σύνδεσμος Παιδικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Δράσης, 2004).

Ορφανά: είναι τα παιδιά των οποίων και οι δύο γονείς θεωρούνται νεκροί. Ωστόσο, σε μερικές χώρες ορφανό θεωρείται και το παιδί που έχασε τον ένα γονέα (Σύνδεσμος Παιδικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Δράσης, 2004).

Μετανάστης χωρίς έγγραφα: υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος βρίσκεται σε κράτος του Χώρου Σένγκεν και ο οποίος δεν πληροί, ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/399 (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν), ή άλλες προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στο συγκεκριμένο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).

Ειδικές περιπτώσεις: περιλαμβάνουν θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας, οικογενειακής βίας και κακομεταχείρισης στον εργασιακό χώρο (Νόμος 132/2018).

Asylum seeker:Ein Asylbewerber ist eine Person, dessen Antrag noch nicht abgeschlossen ist. Jedes Jahr ersuchen rund eine Million Menschen Asyl (UNHCR).

Flüchtling: ein Drittstaatsangehöriger, der aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, Nationalität, politischer Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer Gruppe sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder aus Furcht nicht will oder einen Staatenlosen, der sich aus denselben vorher genannten Gründen außerhalb des Landes seines vorherigen Aufenthalts befindet und nicht dorthin zurückkehren kann oder aus Furcht nicht zurückkehren will und auf den Artikel 12 keine Anwendung findet.

Subsidiärer Schutz: Subsidiärer Schutz sollte als zusätzliche Form eines internationalen Schutzes zum Flüchtlingsstatus gelten. Das bedeutet, dass eine Person keinen subsidiären Schutz erhalten sollte, wenn der Flüchtlingsstatus noch aussteht (EASO, 2018).

Humanitärer Schutz: Das ist eine lokale Schutzart, welche bei besonderen und außerordentlichen Fällen gewährt wird, bei denen die Bewerber nicht berechtigt zur Anerkennung als Flüchtling oder Bezugsberechtigte von subsidiärem Schutz sind, aber dennoch aufgrund von besonderen humanitären Gründen Schutz benötigen (Bericht zum internationalen Schutz in Italien, 2017).

Unbegleitete Minderjährige/Kinder: Der Begriff unbegleitetes Kind gilt als Synonym für den Begriff unbegleiteter Minderjähriger und ist definiert als Kind/Minderjähriger, der im Hoheitsgebiet eines EU Staates unbegleitet durch einen für ihn verantwortlichen Erwachsenen eintrifft, entweder gesetzlich oder durch die Gepflogenheiten des betroffenen Mitgliedstaates, so lange bis er oder sie nicht tatsächlich durch einen Erwachsenen in Pflege genommen wurde. Darunter fällt auch ein Kind/Minderjähriger, welches unbegleitet beim Eintritt in das Hoheitsgebiet der EU hinterlassen wird. (EASO, 2018).

Von den Familien getrennte Kinder: Das sind Kinder, die von beiden Elternteilen oder dem vorher für sie verantwortlichen Sorgeberechtigten, aber nicht zwangsweise von anderen Verwandten, getrennt wurden. Daher zählen auch Kinder, die von anderen erwachsenen Familienmitgliedern begleitet werden, dazu. (The Alliance for Child Protection and Humanitarian Action, 2004).

Waisen: Waisen sind Kinder, deren beide Eltern gestorben sind. In einigen Ländern werden auch Kinder, die nur einen Elternteil verloren haben Waisen genannt (Allianz zum Kinderschutz und humanitären Aktionen, 2004).

Undokumentierter Migrant: Ein Drittstaatangehöriger, auf dem Hoheitsgebiet eines Schengen-Staates anwesend, welcher nicht oder nicht mehr die Einreisebedingungen der Verordnung (EU) 2016/399 (Schengener Grenzkodex) oder andere Voraussetzungen für die Einreise, den Aufenthalt oder für einen Wohnsitz in einem EU Mitgliedsstaat erfüllt (Europäische Kommission, 2018).

Sonderfälle: Die Sonderfälle beinhalten Opfer von Kinderhandel und Misshandlung am Arbeitsplatz (Gesetz 132/2018).

Demandeur d’asile: un demandeur d’asile est une personne dont la demande d’asile n’a pas encore été traitée. Chaque année, environ un million de personnes demandent asile (HCR, nd).

Réfugié: un ressortissant de pays tiers qui, craignant avec raison d’être persécuté pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’opinion politique ou d’appartenance à un groupe social particulier, se trouve en dehors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou d’un apatride qui, étant en dehors du pays de résidence habituelle pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, ne peut ou, en raison de crainte, ne veut pas y retourner, et pour qui l’article 12 ne s’applique pas.

Protection subsidiaire: la protection subsidiaire devrait constituer une forme supplémentaire de protection internationale, complémentaire au statut de réfugié. Cela signifie qu’une personne ne devrait bénéficier d’une protection subsidiaire que si les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié ne sont pas satisfaites (EASO, 2018).

Protection humanitaire: il s’agit d’un type de protection local qui est accordé dans des cas spécifiques et extraordinaires pour lesquels le demandeur n’est pas éligible à être reconnu comme réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, mais qui est néanmoins considéré comme ayant besoin de protection pour raisons humanitaires particulières, (Rapport sur la protection internationale en Italie, 2017).

Mineur / Enfant non accompagné: l’expression enfant non accompagné est utilisée comme synonyme de mineur non accompagné et définit tout enfant / mineur qui entre sur le territoire des états membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’état membre concerné, en a la responsabilité et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte ; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire des états membres. (EASO, 2018).

Enfants séparés: les enfants séparés sont ceux qui ont été séparés de leurs deux parents ou des personnes qui en avaient la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi ou de la coutume, mais pas nécessairement d’autres membres de leur famille. Un enfant séparé peut donc être accompagné par un autre membre adulte de sa famille (Alliance pour la protection de l’enfance et l’action humanitaire, 2004).

Orphelins: les orphelins sont des enfants dont on sait que les parents sont décédés. Dans certains pays, cependant, un enfant qui a perdu l’un de ses deux parents est appelé orphelin (Alliance pour la protection de l’enfance et l’action humanitaire, 2004).

Migrant sans papiers: tout ressortissant d’un pays tiers présent sur le territoire d’un État Schengen qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée définies dans le règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) ou d’autres conditions pour l’entrée, le séjour ou la résidence dans cet État membre de l’UE. (Commission européenne, 2018).

Cas particuliers : les cas particuliers incluent les victimes de la traite, de la violence domestique et des mauvais traitements au travail » (Loi n° 132/2018).

PERSONAL ASSESSMENT

The questions below are adapted from the Washington Group-Extended Set on Functioning (WG-ES-F). Please see the following webpage for more information on the Extended Set of Questions on Functioning.

For Interviewer: "Now I am going to ask you some [additional] questions about your ability to do different activities, and how you have been feeling. [It is important that even though you may not ask all the questions you need to address all the areas referred to the personal assessment set of questions.]"

Le seguenti domande sono state adattate dal Washington Group-Extended Set on Functioning (WG-ES-F). Prego visitare il sito a seguire per ulteriori informazioni sul set esteso di domande in questione.

Per l’intervistatore: "Ora ti chiederò alcune domande [addizionali] sulla tua abilità di compiere diverse attività, e su come ti senti” (è importante che, anche nel caso non facciate tutte le domande, copriate comunque tutte le aree riferite alla valutazione personale)"

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν υιοθετήθηκαν από το Washington Group-Extended Set on Functioning (WG-ES-F). Παρακαλώ επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκτενή κατάλογο ερωτήσεων που αφορούν στη Λειτουργικότητα.

Για τον λειτουργό που διεξάγει τη συνέντευξη: «Θα σας υποβάλω μερικές [επιπρόσθετες] ερωτήσεις σχετικά με την ικανότητα σας να κάνετε διάφορες δραστηριότητες και με το πώς νιώθετε» [παρόλο που μπορεί να μην υποβάλετε όλες τις ερωτήσεις, είναι σημαντικό να συζητήσετε όλους τους τομείς που αναφέρονται στον κατάλογο ερωτήσεων για προσωπική αξιολόγηση].

Die folgenden Fragen wurden vom erweiterten Set zur Funktionsfähigkeit der Washington Gruppe- (WG-ES-F) angepasst. Für weitere Informationen zum erweiterten Fragen-Set zur Funktionsfähigkeit können Sie die Webseite besuchen.

Für den Interviewer: "Ich werde Sie nun zu Ihren Fähigkeiten bei unterschiedlichen Tätigkeiten befragen und wie Sie sich dabei gefühlt haben. [Es ist wichtig auch wenn Sie nicht alle Fragen stellen können, die im Set zur persönlichen Beurteilung auftreten aber Ihnen bei der Beurteilung hilflichreich sein könnten.]"

Les questions ci-dessous sont une adaptation de la série de questions élaborées par le Groupe de travail de Washington (WG-ES-F). Veuillez consulter la page Web suivante pour plus d’informations sur la Série de Questions sur le Fonctionnement.

Pour l’enquêteur : « Maintenant, je vais vous poser quelques questions [supplémentaires] sur votre capacité à effectuer différentes activités et sur ce que vous ressentez. [Il est important que, même si vous ne posez pas toujours toutes les questions, vous abordiez tous les domaines de l’évaluation personnelle.] »

IF VIS_1 = Yes Ask complementary question: ‘even when wearing [your/his/her] glasses?’
Se VIS_1 = Sì fare domanda complementare: anche indossando gli occhiali?
Εάν VIS_1 = Ναι, προχωρήστε στη συμπληρωματική ερώτηση: «ακόμη κι όταν φοράτε/φοράει τα γυαλιά [σας/του/της];»
IF VIS_1 = Ja Fragen Sie weitere Fragen: ‘auch wenn Sie [Ihre/seine/ihre] Brille tragen/trägt?’
SI VIS_1 = Oui Posez une question complémentaire : «Même lorsque vous portez des lunettes ? »
IF VIS_1 = Yes Ask complementary question: ‘even when wearing [your/his/her] glasses?’ Would you say... [Read response categories]
Se VIS_1 = Sì fare domanda supplementare: anche indossando gli occhiali? Diresti… [Leggere categorie di risposta]
Εάν VIS_1 = Ναι, προχωρήστε στη συμπληρωματική ερώτηση: «ακόμη κι όταν φοράτε/φοράει τα γυαλιά [σας/του/της];» Θα λέγατε… [Διαβάστε τις κατηγορίες απαντήσεων]:
IF VIS_1 = Ja Fragen Sie weitere Fragen: ‘auch wenn Sie [Ihre/seine/ihre] Brille tragen?’ Würden Sie sagen... [Lesen Sie die Antwortkategorien vor]
Si VIS_1 = Oui Posez une question complémentaire : « Même lorsque vous portez des lunettes ? »
IF VIS_1 = Yes Ask complementary question: ‘even when wearing [your/his/her] glasses?’ Would you say... [Read response categories]
Se VIS_1 = Sì fare domanda supplementare: anche indossando gli occhiali? Diresti… [Leggere categorie di risposta]
Εάν VIS_1 = Ναι, προχωρήστε στη συμπληρωματική ερώτηση: «ακόμη κι όταν φοράτε/φοράει τα γυαλιά [σας/του/της];» Θα λέγατε… [Διαβάστε τις κατηγορίες απαντήσεων]:
IF VIS_1 = Ja Fragen Sie weitere Fragen: ‘auch wenn Sie [Ihre/seine/ihre] Brille tragen?’ Würden Sie sagen... [Lesen Sie die Antwortkategorien vor]
Si VIS_1 = Oui Posez une question complémentaire : « Même lorsque vous portez des lunettes ? »
IF HEAR_1 = Yes Ask complementary question: ‘even when using a hearing aid(s)?’ Would you say... [Read response categories]
Se HEAR_1 = Sì fare domanda supplementare: anche utilizzando un supporto uditivo? Diresti… [Leggere categorie di risposta]
Εάν HEAR_1 = Ναι, προχωρήστε στη συμπληρωματική ερώτηση: «ακόμη κι όταν χρησιμοποιείτε/χρησιμοποιεί ακουστικό/α;» Θα λέγατε… [Διαβάστε τις κατηγορίες απαντήσεων]
IF HEAR_1 = Ja Fragen Sie weitere Fragen: ‘auch wenn Sie ein Hörgerät benutzen?’ Würden Sie sagen... [Lesen Sie die Antwortkategorien vor]
Si HEAR_1 = Oui Posez une question complémentaire : « Même lorsque vous utilisez un ou plusieurs appareils auditifs ? » Diriez-vous ... [Lire les catégories de réponse]
Would you say... [Read response categories]
Diresti… [Leggere categorie di risposta]
Θα λέγατε… [Διαβάστε τις κατηγορίες απαντήσεων]
Würden Sie sagen... [Lesen Sie die Antwortkategorien vor]
Diriez-vous ... [Lire les catégories de réponse]
Would you say... [Read response categories]
Diresti… [Leggere categorie di risposta]
Θα λέγατε… [Διαβάστε τις κατηγορίες απαντήσεων]
Würden Sie sagen... [Lesen Sie die Antwortkategorien vor]
Diriez-vous ... [Lire les catégories de réponse]
IF HEAR_1 = Yes Ask complementary question: ‘even when using a hearing aid(s)?’ Would you say... [Read response categories]
Se HEAR_1 = Sì fare domanda supplementare: anche utilizzando un supporto uditivo? Diresti… [Leggere categorie di risposta]
Εάν HEAR_1 = Ναι, προχωρήστε στη συμπληρωματική ερώτηση: «ακόμη κι όταν χρησιμοποιείτε/ χρησιμοποιεί ακουστικό/α;» Θα λέγατε… [Διαβάστε τις κατηγορίες απαντήσεων
IF HEAR_1 = Ja Fragen Sie weitere Fragen: ‘auch wenn Sie/er/sie Ihr/sein/ihr Hörgerät nutzen/nutzt?’ Würden Sie sagen... [Lesen Sie die Antwortkategorien vor]
Si HEAR_1 = Oui Posez une question complémentaire : « Même lorsque vous utilisez un ou plusieurs appareils auditifs ? » Diriez-vous ... [Lire les catégories de réponse]
For interviewer: Read the following list and record all affirmative responses:
Per l’intervistatore: legga la seguente lista e segni le risposte corrette:
Für den Interviewer: Lesen die folgende Liste vor und notieren Sie alle bejahten Antworten:
lisez la liste suivante et enregistrez toutes les réponses affirmatives:
If MOB_2 = Yes Ask additional question: [without the use of [your/his/her] aid]? Would you say... [Read response categories]
Se MOB_2 = Sìfare domanda supplementare: [con/senza l’uso del [tuo/suo] supporto]? Diresti… [Leggere categorie di risposta]
Εάν MOB_2 = Ναι, προχωρήστε στη συμπληρωματική ερώτηση: [χωρίς τη χρήση του βοηθητικού εξοπλισμού σας/του/της;] Θα λέγατε… [Διαβάστε τις κατηγορίες απαντήσεων]
If MOB_2 = Ja Fragen Sie weitere Fragen: [ohne die Nutzung [Ihrer/seiner/ihrer] Hilfe]? Würden Sie sagen... [Lesen Sie die Antwortkategorien vor]
Si MOB_2 = Oui Posez une question supplémentaire : [sans l'aide de [votre/son] …]? Diriez-vous... [Lire les catégories de réponse]
If MOB_2 = Yes Ask additional question: [without the use of [your/his/her] aid]? Would you say... [Read response categories]
Se MOB_2 = Sìfare domanda supplementare: [con/senza l’uso del [tuo/suo] supporto]? Diresti… [Leggere categorie di risposta]
Εάν MOB_2 = Ναι, προχωρήστε στη συμπληρωματική ερώτηση: [χωρίς τη χρήση του βοηθητικού εξοπλισμού σας/του/της;] Θα λέγατε… [Διαβάστε τις κατηγορίες απαντήσεων]
If MOB_2 = Ja Fragen Sie weitere Fragen: [ohne die Nutzung [Ihrer/seiner/ihrer] Hilfe]? Würden Sie sagen... [Lesen Sie die Antwortkategorien vor]
Si MOB_2 = Oui Posez une question supplémentaire: [sans l'aide de [votre / son] aide]? Diriez-vous... [Lire les catégories de réponse]
Proxy respondents may be omitted from this section, at country’s discretion.
Interviewer: If respondent asks whether they are to answer about their emotional states after taking mood-regulating medications, say: “Please answer according to whatever medication you were taking."
A seconda delle norme statali, in questa sezione le risposte date da delegati possono essere omesse.
Intervistatore: se l’intervistato chiede se deve descrivere il proprio stato d’animo dopo aver assunto psicofarmaci, rispondere: “per favore rispondere in base ai medicinali assunti”.
Οι συμμετέχοντες-εκπρόσωποι μπορούν να παραληφθούν από την ενότητα αυτή, σύμφωνα με την κρίση της περίπτωσης.
Για τον λειτουργό: σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες σας ρωτήσουν εάν χρειάζεται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με τη συναισθηματική τους κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της φαρμακευτικής αγωγής για τη ρύθμιση της διάθεσης, να απαντήσετε: «Απαντήστε μου ανάλογα με το φάρμακο που σας/του/της έχει χορηγηθεί».
Bevollmächtigte können nach Ermessen des Landes aus diesem Abschnitt ausgeschlossen werden.
Interviewer:Falls die Auskunftsperson fragt, ob Sie die Fragen zum Gemütszustand nach der Einnahme von Medikamenten zur Stimmungsregulierung beantworten soll, dann sagen Sie bitte: “Antworten Sie bitte trotz der Einnahme von Medikamenten, die [Ihnen/ihm/ihr] verschrieben wurden."
Les répondants par procuration peuvent être omis de cette section, à la discrétion du pays.
Enquêteur: Si la personne interrogée demande si elle doit répondre à ses états émotionnels après avoir pris des médicaments régulant l’humeur, dites : « S’il vous plaît, répondez en fonction du médicament que vous avez pris. »
Proxy respondents may be omitted from this section, at country’s discretion.
For interviewer: If respondent asks whether they are to answer about their pain when taking their medications, say: “Please answer according to whatever medication you were taking.”
A seconda delle norme statali, in questa sezione le risposte date da delegati possono essere omesse.
Per l’intervistatore: se l’intervistato chiede se deve descrivere il proprio dolore fisico dopo aver assunto psicofarmaci, rispondere: “per favore rispondere in base ai medicinali assunti”.
Οι συμμετέχοντες-εκπρόσωποι μπορούν να παραληφθούν από την ενότητα αυτή, σύμφωνα με την κρίση της χώρας.
Για τον λειτουργό: σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες σας ρωτήσουν εάν χρειάζεται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τον πόνο που νιώθουν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της φαρμακευτικής τους αγωγής, να απαντήσετε: «Απαντήστε μου ανάλογα με τη φαρμακευτική αγωγή που σας/του έχει χορηγηθεί.»
Bei Bevollmächtigten kann dieser Frageabschnitt entfallen, nach Ermessen des Landes.
Interviewer: : Falls die Auskunftsperson fragt, ob sie die Fragen zu Schmerzen nach der Einnahme von Medikamenten beantworten soll, dann sagen Sie bitte: “Antworten Sie bitte trotz der Einnahme von Medikamenten, die [Ihnen/ihm/ihr] verschrieben wurden."
Les répondants par procuration peuvent être omis de cette section, à la discrétion du pays.
Pour l’enquêteur: Si la personne interrogée demande si elle doit répondre à la question concernant la douleur qu’elle ressent tout en prenant ses médicaments, dites : «Veuillez répondre en fonction du médicament que vous prenez. »
Proxy respondents may be omitted from this section, at country’s discretion.
A seconda delle norme statali, in questa sezione le risposte date da delegati possono essere omesse.
Οι συμμετέχοντες-εκπρόσωποι μπορούν να παραληφθούν από την ενότητα αυτή, σύμφωνα με την κρίση της χώρας.
Bei Bevollmächtigten kann dieser Frageabschnitt entfallen, nach Ermessen des Landes.
Les répondants par procuration peuvent être omis de cette section, à la discrétion du pays.
WELL-BEING
Well-being: Mental well-being as a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community (WHO, n.d).
Benessere: il benessere mentale è uno stato in cui l’individuo è cosciente delle proprie abilità, può elaborare lo stress quotidiano, può lavorare con produttività ed efficacia ed è in grado di contribuire alla sua comunità (WHO, ndr.).
Ευεξία: Πνευματική ευεξία είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο συνειδητοποιεί τις ικανότητες του, μπορεί να ανταπεξέλθει στο άγχος της καθημερινότητας, να εργάζεται παραγωγικά και εποικοδομητικά και να μπορεί να συνεισφέρει στην κοινότητα του (Π.Ο.Υ).
Wohlbefinden: Mentales Wohlbefinden als Zustand des Wohlbefindens, in dem der Mensch seine eigenen Fähigkeiten realisiert, seinen Alltagsstress bewältigen kann, produktiv und fruchtbar arbeiten kann und imstande ist, etwas zu seiner Gemeinschaft beizutragen" (WHO).
Bien-être: le bien-être mental est un état de bien-être dans lequel l’individu réalise ses propres capacités, peut faire face au stress normal de la vie, peut travailler de manière productive et fructueuse et peut contribuer à son bien-être ou celui de sa communauté (OMS, nd).
For interviewer: give examples if needed, e.g do you sleep well, do you hydrate? Do you exercise? Do you have a balanced diet? etc
Per l’intervistatore: fare esempi se necessario, ad es. “dormi abbastanza? Sei idratato? Fai esercizio? Segui una dieta bilanciata? Etc.”
Για τον λειτουργό: αν χρειαστεί, δώστε παραδείγματα, π.χ. Κοιμάστε καλά; Πίνετε αρκετό νερό; Κάνετε γυμναστική; Ακολουθείτε ισορροπημένη διατροφή; κ.α.
Für Interviewer: geben Sie bei Bedarf Beispiele an, z.B. Schlafen Sie gut? Schwitzen Sie besonders? Halten Sie sich fit? Nehmen Sie eine ausgewogene Ernährung zu sich? usw
Pour l’enquêteur: donnez des exemples si nécessaire, par exemple, dormez-vous bien, vous hydratez-vous ? Faites-vous de l'exercice ? Avez-vous une alimentation équilibrée ? etc.
For interviewer: give examples if needed e.g. do you attend any social group/community, do you have a hobby, do you go to a sports club, do you have a special social interest?
Per l’intervistatore: fare esempi se necessario, ad es. “fai parte di un gruppo/comunità, hai un hobby, frequenti un club sportivo, hai interessi sociali particolari?”
Για τον λειτουργό: αν χρειαστεί, δώστε παραδείγματα, π.χ. Συμμετέχετε σε κάποια κοινωνική ομάδα/κοινότητα; Έχετε χόμπι; Πηγαίνετε σε κάποιο αθλητικό όμιλο; Έχετε άλλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα;
Für Interviewer: geben Sie bei Bedarf Beispiele an, z.B. Nehmen Sie an einer sozialen Gruppe/Gemeinschaft teil, Haben Sie ein Hobby, Gehen Sie zu einem Sportverein, Haben Sie besondere soziale Interessen?
Pour l’enquêteur: gdonnez des exemples si nécessaire, par exemple participez-vous à un groupe social / à une communauté, avez-vous un passe-temps, allez-vous dans un club de sport, avez-vous un intérêt social particulier ?
For women ONLY, if applicant is man please move to the next question.
Domande riservate SOLO alle donne, se il candidato è uomo, prego spostarsi alla prossima sezione)
ΜΟΝΟ για γυναίκες. Αν ο υποψήφιος είναι άντρας, προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση.
NUR für Frauen, falls der Bewerber männlich ist fahren Sie bitte mit der nächsten Frage fort.
Pour les femmes SEULEMENT, si le candidat est un homme, veuillez passer à la question suivante.
VIOLENCE
FINAL QUESTIONS
If the applicant has experienced flashbacks or signs of post traumatic stress disorder, please make sure that you add them here.
Se il candidato ha fatto esperienza di flashback o mostra segni di disordine da stress post traumatico, prego fare in modo di segnarlo qui.
Εάν ο υποψήφιος έχει αναδρομές στο παρελθόν ή συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες, βεβαιωθείτε ότι θα τα προσθέσετε εδώ.
Sollte der Bewerber Flashbacks erlebt haben oder Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung vorweisen, sollten Sie diese in diesem Punkt vermerken.
Si le demandeur a connu des flashbacks ou des signes de trouble de stress post-traumatique, assurez-vous de les ajouter ici.

*Information collected on this website may be stored and processed into anonymous statistics or log files for internal use, such as traffic and profile analysis.

Amif EU disclaimer

This website was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. Project Number: [AMIF-2016-AG-INT] Privacy Policy

Copyright © 2018 - AMiD Project